erb obce

Obec Remetské Hámre

Stavebný úrad

30.09.2021

Spoločný obecný úrad - stavebný úrad so sídlom v Sobranciach

 

STAVEBNÝ PORIADOK NA ÚROVNI OBCE, ÚZEMNÝ PLÁN, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A ŠFRB
Vybavuje: Viliam Paško

 • Rozhodnutie o umiestnení stavby
 • Povolenie na zmenu užívania stavby -bez stavebných úprav
 • Stavebné povolenie
 • Povolenie na odstránenie stavby
 • Stavebné povolenie na inžinierske stavby
 • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 • Povolenie informačného zariadenia 
 • Povolenie drobných stavieb
  •  
 • Povolenie čiastočnej alebo úplnej uzavierky miestnej komunikácie
 • Povolenie na zvláštne miestne komunikácie

Poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Najrýchlejšie a najnovšie informácie o možnom poskytnutí podpory pre rozširovanie a zveľaďovanie bytovej výstavby na Slovensku a pre zatepľovanie v rámci Vládneho programu zatepľovania získate na  sfrb.sk  .


8.9.2023 : Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2023/77-2023/167 - VN 250,TS4- Morské oko

Súvisiace články

Matričný úrad
Správne a ostatné poplatky