erb obce

Obec Remetské Hámre

Prírodné rezervácie

03.10.2021

Severná časť katastra obce Remetské Hámre je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973.Jeho rozlohu spresnili v roku 1999 na 17485 ha.Najcennejšie časti chránenných území v okolí Morského oka boli vyhlásené za prírodné rezervácie.Sú neodolateľným lákadlom pre milovníkov prírody a turizmu  :

Prírodná rezervácia Vihorlatský prales

Rezervácia bola vyhlásená nariadenim vlády SR č.237 z 19.8.2020 v celkovej výmere 2160,544 ha.Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov v biotopoch nachádzajúcich sa na jej území. Prírodna rezervácia a jej ochranné pásmo je súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.Je v 4. a 5. stupni ochrany.

Národná prírodná rezervácia Morské oko

Rezervácia bola vyhlásená v roku 1984, jej rozlohu v roku 1988 spresnili na 108,48 ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu.  Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.  Vyhlásená bola na ochranu biologických hodnôt zosuvom zahradeného

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vihorlatské vrchy

jazera Morské oko vo Vihorlate, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev typických pre východoslovenské vyvreliny a krajinárskych hodnôt územia.Rezervácia okrem vodnej plochy,kde prebieha urychlený proces prirodzeného starnutia jazera, zaberá aj okolité bukové lesy. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu .Morské oko je zaradené do sústavy NATURA 2000.Samotné prírodné horské jazero vzniklo v období doznievania sopečnej činnosti vo Vihorlatských vrchoch. Rozkladá sa v nadmorskej výške 618 m a zaberá rozlohu necelých 14 ha. Je navyhľadanejšou lokalitou domácich a zahraničných turistov pre celý rad prírodných zaujímavosti. Jeho atraktivita z roka na rok stúpa nie len pre peších turistov, ale aj pre cykloturistov. Lokalitu podľa odhadov správy CHKO navštívilo počas letnej turistickej sezóny 2020 viac ako 40 tisíc návštevníkov. Priamo na Morskom oku je možné sa aj ubytovať v dvoch zariadeniach ,ktoré vlastnia a spravujú Lesy SR š.p. Jedným z týchto zariadení je kaštielik ,ktorý je pamiatkovo chránený.

 

Prírodná rezervácia Baba pod Vihorlatom

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 37,93 ha. Účelom vyhlásenia je ochrana porastov pralesovitého charakteru s ukážkou mohutných bukov a javorov horských a s masovým výskytom skopolie kránskej. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

Prírodná rezervácia Jedlinka

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 1999. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 35,04ha. Účelom vyhlásenia je ochrana ihličnatých drevín – jedle bielej ,smreka obyčajného a pralesovitých spoločenstiev bučín, jaseňových javorín, bukových javorín a jedľových bučín s výskytom viacerých ohrozených druhov rastlín a živočíchov vo Vihorlate. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

Prírodná rezervácia Lysák      

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako ochranný les výmeru 4,28ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu.Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.Územie predstavuje vzácne teplomilné lesné spoločenstvá bukových dúbrav (dub mnohoplodý a žltkastý) vo vysokej nadmorskej výške 821m. Tiež druhá známa lokalita vzácnej paprade jazyka hadieho vo Vihorlate, výskyt ľalie zlatohlavej, skopolie kranskej. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

Prírodná rezervácia Pod Tŕstím

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 7,40ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.Rezervácia zatiaľ predstavuje jedinú známu lokalitu slatinno-rašelinných spoločenstiev v južnej časti pohoria Vihorlat. Územie je významné z vedecko-výskumného a kultúrno-výchovného hľadiska svojou pôvodnosťou, druhovou diverzitou, výskytom horských a východokarpatských druhov. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Vihorlat v katastri obce Remetské Hámre.

Prírodná rezervácia  Machnatý vrch  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Machnatý vrch

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2006. Rozloha je 3,18 ha. Vyhlásená bola na ochranu rastlinného spoločenstva so vzácnym a ohrozeným zimoľubom okolíkatým (Chimaphila umbellata L.) v kyslých bučinách Vihorlatských vrchov. Je to jedna zo 6 východoslovenských lokalít tohto druhu. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Morské oko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa východne od obce Remetské Hámre na druhej strane potoka Okna(blízko futbalového ihriska),v katastri obce Vyšná Rybnica.

Prírodná rezervácia Montrogon  

Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1980 na ploche presahujúcej 60 ha. Dominantom tejto rezervácie je vrch Montrogon s nadmorskou výškou 1017,9 m.Na juhu susedí s prírodnou rezerváciou Baba pod Vihorlatom .Súčasťou prírodnej rezervácie je jazieko Kotlík o rozlohe 1,03 ha a rašelinisko Hypkaňa o výmere 2,09 ha.Priemerná hrúbka usadenej rašeliny prekračuje 5 m a maximálna hrúbka 10 m. V okolí rašeliniska rastú vzácne druhy rastlín ,ktoré sú chránené .

 
 
 
 
 

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Prírodné pamiatky
Vihorlatské vrchy