erb obce

Obec Remetské Hámre

Obecné zastupiteľstvo

08.09.2021

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce podľa zákona č.346/1990Zb v aktuálnom znení o voľbách do orgánov samosprávy obcí.Funkčné obdobie poslanca obecného zastupiteľstva sú 4 roky.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné obdobie určí pred voľbami  obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.Aktuálne ma obec Remetské Hámre zložené obecné zastupiteľstvo zo 7 poslanov.

Poslanci obecného zastupiteľstva :

1. Mgr.Michal Gavula -  poslanec OZ
2. Mgr. Alena Lauričová -  poslankyňa OZ
3.Gabriel Byra -  poslanec OZ
4. Róbert Landa  - poslanec OZ 
5. Ing.Eduard Belušák - poslanec OZ ,zástupca starostu
6. Miroslav Bučko - poslanec OZ                                                                                                                                                           7. Žaneta Chovancová - poslankyňa OZ

                                                                                  

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučitelná s funkciou : 

  • starostu
  • zamestnanca obce v ktorej bol zvolený
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvoleny
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce podľa §11 ods.4 zákona č.369/1990Zb o obecnom zriadení.

 

 

Súvisiace články

Pozvánky na zasadnutie
Uznesenia obecného zastupiteľstva