erb obce

Obec Remetské Hámre

Miestne dane a poplatky

30.09.2021

Vybavuje : Bc.Albína Modráková

kontakt : tel. 056 659 52 36 ,mobil.0905 370 417 , e-mail : remetskehamre@lekosonline.sk

 

 Obec sa pri výbere miestnej dane a poplatku riadi zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobne stavebné odpady v platnom znení.

Výber miestnych daní a poplatkov podľa zákona zahŕňa :

1. Daň z nehnuteľnosti:

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov,daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.Sadzby dane sú uvedené v platnom Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach.Daňové priznanie je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane-obci do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia,v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.Daňové priznanie podáva:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas kalendárneho roka  (kúpou,darovaním,dedením) a zmena vlastníctva je zapísana v Katastri nehnuteľností k 1.1. toho zdaňovacieho obdobia ,v ktorom mu vznikla daňová povinnosť

  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie 

  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti 

Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná správcovi dane – obci skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností  nahlásiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Daň vyrúbi správca dane – obec rozhodnutím.

2.Daň za psa:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane – obci do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

3.Daň za ubytovanie :

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení špecifikovanom podľa §37 zákona o miestnych daniach.Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Sadzby poplatkov sú uvedené v platnom Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach . 

4.Miestný poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad :

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Remetské Hámre. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt ,fyzická a právnicka osoba,ktorá vlastní na území obce nehnuteľnosť slúžiacu na rekreáciu alebo vzdelávanie ,fyzická a právnická osoba, ktorá podniká na území obce.
Sadzby poplatkov sú uvedené v platnom Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálny odpad. 

 

Súvisiace články