erb obce

Obec Remetské Hámre

Starosta obce

08.09.2021

Marek KONDŽURA

Kontakt:
e-mail: starosta@remetskehamre.sk
telefón:  +421 56 659 5236
mobil:    +421 911 102 677

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili jeho obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov samosprávy a je správnym orgánom v administratívno-správnych vzťahoch. Jeho práva a povinnosti upravuje §13 a §24 zákona č.369/1990Zb O obecnom zriadení ako aj ďalšie právne normy.

Súvisiace články

Obecný úrad
Voľby
Zástupca starostu obce