erb obce

Obec Remetské Hámre

Evidencia obyvateľov

30.09.2021

* HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU:
Čo potrebujeme

* platný občiansky preukaz /v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok      o rozvode, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky/
* doklad o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť:
- zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
- list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
- zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
- čestné prehlásenie s overeným podpisom, v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu
Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať starší dátum ako 3 mesiace!
Poplatky 
* bez  poplatku

* HLÁSENIE UKONČENIA TRVALÉHO POBYTU Z DOVODU VYSŤAHOVANIA DO ZAHRANIČIA
Čo potrebujeme

* platný občiansky preukaz
Poplatky
* bez  poplatku
Upozornenie
* občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť    v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu       a odovzdať občiansky preukaz na OO PZ
Lehota na vybavenie
* na počkanie

* ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU:
Čo potrebujeme
* nie je potrebná žiadna agenda
Upozornenie
* trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky /a odovzdá občiansky preukaz na OO PZ/. Inak sa doterajší pobyt zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný MsÚ nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu
Lehota na vybavenie
* na počkanie
Poplatky
* bez  poplatku

* HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU
Čo potrebujeme
* platný občiansky preukaz /v prípade, že sa občan prihlasuje z iného            mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa          v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky/
*doklad  o oprávnení užívať byt, alebo inú obytnú miestnosť,
- zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu
- list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu, alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva
- zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená       súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je        odkúpený do  osobného vlastníctva
- čestné prehlásenie s overeným podpisom, v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby   k prechodnému pobytu.
Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať starší dátum ako 3 mesiace!   
Poplatky
*  bez  poplatku
Lehota na vybavenie   
* na počkanie

* ZRUŠENIE PRECHODNÉHO POBYTU
Čo potrebujeme
* platný občiansky preukaz
* potvrdenie o prechodnom pobyte, ktorý chce občan zrušiť /bolo mu vystavené v čase prihlásenia prechodného pobytu/
Poplatky
* bez  poplatku
Upozornenie
* prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený

* VYSTAVENIE POTVRDENIA O TRVALOM / PRECHODNOM POBYTE
Čo potrebujeme
* Platný občiansky preukaz
Poplatky
* 3 €  platí sa v hotovosti priamo v pokladni Mestského úradu
Lehota na vybavenie
* na počkanie

* VYSTAVENIE POTVRDENIA O TRVALOM POBYTE NA VYBAVENIE 1. OBČIANSKÉHO PREUKAZU
Čo potrebujeme

* rodný list dieťa, ak je narodené v zahraničí a jeden z rodičov je tiež narodený v zahraničí tak aj osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 3 mesiace
Poplatky
* bez  poplatku
Lehota na vybavenie
* na počkanie


* VYDANIE ROZHODNUTIA O PRIDELENÍ SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVY A DOMY
Čo potrebujeme
* kolaudačné rozhodnutie /užívacie povolenie/ - na budovy a domy postavené od 1.10.1976
* stavebné povolenie na budovy a domy postavené do 1.10.1976
* geometrický plán  - na nové stavby alebo dodatočne skolaudované
* doklad o vlastníctve pozemku
* vyplnenú žiadosť
Upozornenie
* v prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte Štátny okresný archív Michalovce o vydanie kópie
Poplatky
* bez  poplatku
Lehota na vybavenie
* do 25 dní


* VYDANIE ROZHODNUTIA O ZRUŠENÍ SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVY A DOMY
Čo potrebujeme
* rozhodnutie stavebného úradu o zrušení stavby
Poplatky
* bez  poplatku
Lehota na vybavenie
* do 25 dní

Súvisiace články