erb obce

Obec Remetské Hámre

Správne konania

06.10.2021

Obec je povinná v zmysle  § 3 ods.6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle včas a zrozumiteľne informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Aktuálne obec nevedie žiadne správne konanie vo veci vymedzenej zákonom o správnom konaní.