erb obce

Obec Remetské Hámre

Hlavný kontrolór

07.07.2021

Hlavným kontrolórom obce je Ing.Pavol Leiner

Kontakt:

e-mail: remetskehamre@lekosonline.sk
Telefón:056/6595236

Postavenie hlavného kontrolóra:

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné  zastupiteľstvo, funkčné obdobie je šesť rokov.

Rozsah kontrolnej činnosti:

Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

  • obecný úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúceho sa tohto majetku
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Remetské Hámre na 1.polrok 2023 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Remetské Hámre na 2. polrok 2021.   

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Remetské Hámre na 1. polrok 2021.


 

Záverečný účet

Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 

stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2020   

stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2019