erb obce

Obec Remetské Hámre

Materská škola

13.10.2021

  Základná charakteristika :                                                                                     Kontaktné údaje :      

Zriaďovateľ : Obec Remetské Hámre                                                                Adresa: Materská škola Remetské Hámre 265 

Kapacita : 20 miest                                                                                               Riaditeľka školy : Bc. Veronika Bencuľaková

Doba výchovno-vzdelávacej činnosti: od 7:00-16:00 hod                              Mobil: 0910 105 203

Vek: 3-6 rokov                                                                                                      E-mail: ms.remetskehamre@gmail.com

Počet tried :1

Počet zamestnancov :3                                                                                                                                                  


Materská škola sídli vo vynovenej samostatnej budove na jej prízemí. Hlavná časť škôlky pozostáva z jedného veľkého priestoru,ktorý je rozdelený na jednotlivé sektory, a to herňu,jedáleň,spálňu a telocvičňu. Školský dvor slúži na pobyt detí vonku, športové aktivity a herné činnosti detí. Považujeme za veľmi dôležité aby deti trávili čas vonku so svojimi vrstovníkmi a získavali informácie z priameho pozorovania, a nie sprostredkovane prostredníctvom médií. Preto veľa  aktivít je cielene organizovaných vo vonkajšom prírodnom prostredí.

Počas školského roka MŠ organizuje  veľa aktivít :

  • pre deti (napríklad: rôzne výstavky, Mikuláš v MŠ, Vianočná besiedka,  Deň matiek, Karneval...)
  • spoločné aktivity pre deti a rodičov (napríklad: Deň Zeme, Zber papiera, Tvorivé dielne...),
  • aktivity v spolupráci s obecným úradom ( napríklad: Obecný karneval, Mesiac úcty k starším, Veľkonočná výzdoba, MDD...)

Každoročne sú tieto aktivity upravované a dopĺňané o ďalšie nové činnosti.                                                               

Organizácia prevádzky