erb obce

Obec Remetské Hámre

Správne a ostatné poplatky

08.10.2021

Správne poplatky sa platia za úkony a konanie obce podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzobník poplatkov:

Ohlásenie drobnej stavby ,stavebných úprav a udržiavacích prác :

- fyzická osoba 10,-€

- právnická osoba 30,-€

 

Osvedčenie odpisu listinnej podoby(fotokópie) elektronického dokumentu,výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,úradných záznamov,registrov listin a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu :

-v slovenskom jazyku   2,-€

 

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise,za každý podpis      2,- €

 

Správne poplatky súvisiace s matričnými úkonmi nájdete v sekcii Matričný úrad.

 

Ostatné poplatky.

Vyhlásenie v miestnom rozhlase                              5 ,- €.

 

Súvisiace články

Matričný úrad
Stavebný úrad