erb obce

Obec Remetské Hámre

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a DSO

06.10.2021

Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá obec,ak ide o

  1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
  2. zmesový odpad z iných zdrojov ,ak je tento svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti,
  3. drobný stavebný odpad (DSO) z domácnosti.

1. Pôvodca odpadu je povinný uložiť komunálny odpad len do typu zberných nádob určených obcou .

2. Pôvodca odpadov zaistí, že zberne nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú hmotnosť resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich preplnení.

3. Pôvodca odpadu je povinný prechodne uložiť vytvorený DSO a objemný odpad na svojom pozemku a v termíne a mieste stanovenom obcou odovzdať za prítomnosti zamestnanca obce.

4. Prevzatím komunálnych odpadov a DSO od pôvodcu odpadu sa ich držiteľom stáva obec alebo oprávnený vývozca. Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám, než oprávnenému vývozcovi ,ktorým je Fúra s.r.o. odvážať a premiestňovať zberné nádoby ,vyprázdňovať ich a akokoľvek manipulovať s ich obsahom.

5. Organizátor podujatia pre verejnosť je povinný zabezpečiť čistotu a poriadok počas organizácie podujatia a zabezpečiť zozbieranie a likvidáciu odpadov po jeho ukončení .

6. Zakazuje sa :

a) uložiť alebo nechať komunálny odpad a DSO na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so zákonom o odpadoch a prijatým všeobecne záväzným nariadenim obce,

b) zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipienta a pôdy,

c) zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

d) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti,

e) ukladať DSO a biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu.

Súvisiace články

Ako predchádzať odpadom
Biologický rozložiteľný odpad