erb obce

Obec Remetské Hámre

Zmluvy

09.09.2021

2023 : dátum zverejnenia platí podľa CRZ

tlačidlo pdf ZoD -Vila NKP č.4626/3 Obnova kultúrnej pamiatky - PŠP s.r.o.

tlačidlo pdf UPSVaR Michalovce - Dohoda č.23/42/010/11 o pomoci v hmotnej núdzi 

Potvrdenie o zverejnení  

tlačidlo pdf Zmluva č. 1423 293 o poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

tlačidlo pdf Dodatok č. 2 k ZoD č. 06/2019

tlačidlo pdf Dodatok č. 1 k ZoD č. 06/2019

tlačidlo pdf Zmluva o vystavení záruky č.25/2023/BZ - VÚB, as

2022:  dátum zverejnenia platí podľa CRZ 

tlačidlo pdf Zmluva č.ZLP-00325716 o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest -Dátové centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Zmluvy na Centrálnom registri zmlúv

2021:

zverejnené dňa 3.12.2021:

tlačidlo pdf Dohoda č.21/42/010/140 o pomoci v hmotnej núdzi -UPSVaR Michalovce

zverejnené dňa 25.11.2021:

tlačidlo pdf Zmluva o dielo z 23.11.2021 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Remetské Hámre - RAVOZA sro

zverejnené dňa :  Potvrdenie o zverejnení

tlačidlo pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ACX3 - PPA

   zverejnené dňa 29.9.2021:

tlačidlo pdf Zmluva o dielo č.29092021 Obec Remetské Hámre-Verejné osvetlenie,1.Etapa -TIPLUX sro

zverejnené dňa 17.6.2021 :

tlačidlo pdf Zmluva o dielo č.1/2021 Rekonštrukcia Obecného úradu Remetské Hámre -KALA-Woods, sro

zverejnené dňa 9.4.2021:

tlačidlo pdf Kúpna zmluva -MELTALL sro

zverejnené dňa 8.4.2021:

tlačidlo pdf Zmluva o dielo č.202103_62 o vypracovaní projektovej dokumentácie :Vila v Remetských Hámroch - BOSKOV sro

zverejnené dňa 24.3.2021:

tlačidlo pdf Zmluva o termínovanom úvere č.306/2021/UZ -VÚB,as

zverejnené 29.3.2021

tlačidlo pdf Dohoda č.424/2021/D o vyplňovacom práve k blankozmenke - VÚB,as

2020:

tlačidlo pdf Zmluva č.1110/2020 o poskytnutí regionálneho príspevku - MIRRaI SR 

tlačidlo pdf Dohoda č. 20.42.010/131-UPSVaR Michalovce, o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č.417/2013 Zz.

tlačidlo pdf Dohoda č.20/42/012/102-UPSVaR Michalovce ,o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č.417/2013 Zz.

tlačidlo pdf Zmluva o dielo č.06/2020 - ŠVESTAV sro ,Remetské Hámre,vila(zdravotné stredisko)obnova havarijného stavu krovu a strechy

tlačidlo pdf Zmluva o dielo č.03/2020-TAMALEX sro , Výmena strechy a otvorových výplní v materskej škole obce

tlačidlo pdf Zmluva o dielo č.022020 -TAMALEX sro ,Rekonštrukcia vonkajšieho plášťa materskej školy v obci

2019:

tlačidlo pdf Zmluva o dielo č.06/2019 -Rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku Remetské Hámre

tlačidlo pdf Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena, Východoslovenská distribučná,as -kúpa odčleneného pozemku pod trafostanicou  a zriadenie vecného bremena podľa zákona č.251/2012 Zz o energetike.  

tlačidlo pdf Zmluva o dielo č.01/2019 -Rekonštrukcia strechy na budove materskej školy

     Foto prác rekonštrukcie MŠ

tlačidlo pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na účtovné obdobie 2018-2019

2018:

tlačidlo pdf Zmluva č. 11.01.2018  -  Oprava miestnych komunikácií -Figliarka

    Príloha k zmluve č.01/11/2018

 

2017:

tlačidlo pdf Kúpna zmluva č. 161/2017  Eshop group sro - kúpa techniky a prídavných zriadení na údržbu zelene a priestorov obce Remetské Hámre 

tlačidlo pdf Zmluva o diele č. 02/10/2017 NAJ-STAV sro - oprava miestnej komunikácie

Objednávka - spracovanie energet. certifikátu po realizácii stavby

Objednávka činnosti stavebného dozoru - zníženie energie. náročnosti budovy OÚ
Zmluva o dielo - zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ Remteské Hámre


2016:

Zmluva o spolupráci pri budovaní viacúčelovej optickej dátovej komunikačnej siete - LEKOS

 

2015:

Zmluva o diele

Zmluva o spolupráci

 

2014:

Zmluva o výpožičke

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

Súvisiace články

Faktúry
Objednávky
Výzvy