erb obce

Obec Remetské Hámre

Obecné zastupiteľstvo

08.09.2021

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce podľa zákona č.346/1990Zb v aktuálnom znení o voľbách do orgánov samosprávy obcí.Funkčné obdobie poslanca obecného zastupiteľstva sú 4 roky.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné obdobie určí pred voľbami  obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.Aktuálne ma obec Remetské Hámre zložené obecné zastupiteľstvo zo 7 poslancov.

Poslanci obecného zastupiteľstva :

1. Peter Tomko
2. Ivan Byra 
3.Jozef Bittner 
4. Žaneta Chovancová
5. Katarína Ivaničková
6. Miroslav Bučko                                                                                                                                                                                 7.Mgr. Alena Lauričová


Zriadené komisie obecného zastupiteľstva :

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  -  predseda komisie Ivan Byra ,členovia : Žaneta Chovancová, Jozef Bittner

2.Komisia verejného poriadku, správy majetku, územného plánovania, stavebníctva a životného prostredia  - predseda komisie Jozef Bittner ,členovia :Miroslav Bučko, Katarína Ivaničková, Mgr.Alena Lauričová

3.Komisia pre oblasť kultúry,vzdelávania ,práce s mládežou a šport  - predseda komisie Peter Tomko ,členovia: Ivan Byra, Jozef Bittner, Žaneta Chovancová, Katarína Ivaničková, Mgr.Alena Lauričová


                                                                                  

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučitelná s funkciou : 

  • starostu
  • zamestnanca obce v ktorej bol zvolený
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvoleny
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce podľa §11 ods.4 zákona č.369/1990Zb o obecnom zriadení.

 

 

Súvisiace články

Pozvánky na zasadnutie
Uznesenia obecného zastupiteľstva