erb obce

Obec Remetské Hámre

Slobodný prístup k informáciám

03.10.2021

Sprístupňovanie informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií.

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie Obec Remetské Hámre ako povinnej osoby v zmysle § 2 predmetného zákona na základe žiadosti podanej ústne, písomne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Informácie, ktoré Obec Remetské Hámre v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.  povinne zverejňuje, môžu žiadatelia získať:

  • na web sídle:www.remetskehamre.sk
  • na úradnej tabuli Obecného úradu v Remetských Hámroch

Informácie je možné podať  v stránkové dni Obecného úradu a to:

  • pondelok-streda-piatok     počas pracovnej doby

Pre podanie žiadosti písomne:

  • Obecný úrad, Remetské Hámre 83 ,072 41 Remetské Hámre

 

Pre podanie žiadosti elektronickou poštou:

  • urad@remetskehamre.sk

Súvisiace články

Ochrana osobných údajov -GDPR