erb obce

Obec Remetské Hámre

Zástupca starostu obce

08.09.2021

Peter TOMKO

 

Zastupovanie starostu sa riadi ustanoveniami § 13b zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.,

Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Súvisiace články

Obecný úrad
Pozvánky na zasadnutie
Starosta obce
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Voľby