erb obce

Obec Remetské Hámre

Všeobecné záväzné nariadenia

24.09.2021

VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Remetské Hámre 

VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č.4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

Súvisiace články

Rozpočet a zmeny rozpočtu