erb obce

Obec Remetské Hámre

Výberové konanie na pozíciu hlavný kontrolór

02.05.2024

Obecné zastupiteľstvo v Remetských Hámroch v zmysle § 18a,ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zasadnutia zo dňa 29.02.2024 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Remetské Hámre a určuje deň konania voľby na 27.6.2024  na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Remetských Hámroch.

Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra Obce Remetské Hámre je určený na 0,20 % s nástupom do pracovného pomeru 01.07.2024.

Informácie pre uchádzačov výberového konania