erb obce

Obec Remetské Hámre

Biologický rozložiteľný odpad

17.09.2021

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad(BRKO) je druh odpadu ,ktorý vzniká v domácnostiach, stravovacích zariadeniach, záhradách ,parkoch ap.

V zásade je ho možné rozdeliť do troch skupín :

a) biologický rozložitelný odpad zo záhrad a parkov- tzv. zelený odpad (tráva ,konáriky,listie,kvety, popol , zhnité ovocie a zelenina ap.),

b) kuchynský odpad vznikajúci v domácnostiach a stravovacích zariadeniach (zvyšky rastlín, ovocia a jedál , kávové a čajové zvyšky, škrupiny vajec , potraviny po záruke alebo pokazené potraviny ,papierové utierky a servítky ap.),

c) jedlé tuky a oleje používané v domácnosti alebo stravovacom zariadení pri príprave pokrmov (prepálené jedlé oleje a tuky, nespotrebované alebo pokazené jedlé oleje a tuky).

BRKO je možné zhodnocovať v mieste jeho vzniku kompostovaním. Ak to nie je možné ,následne sa triedi na hore uvádzané skupiny a zhodnocuje napr. v bioplynových staniciach alebo pri výrobe pohonných hmôt.

V obci triedime jedlé tuky a oleje z domácnosti .Bližšie informácie o triedení sú zverejnené v sekcii Elektronická obecná tabuľa v článku Odpadové hospodárstvo.

Obec je rozlohou pomerne rozsiahla a členitá.Prakticky všetky domácnosti vrátane obytných domov májú vlastné záhrady alebo záhradky , kde si  kompostujú svoj vlastný zelený odpad a odpad z kuchyne.Pravidla správneho kompostovania.

Obec sa preto rozhodla v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch uplatniť výnimku zo zabezpečenia zberu triedeného kuchynského odpadu.

Súvisiace články

Ako predchádzať odpadom
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a DSO
Ochrana životného prostredia