erb obce

Obec Remetské Hámre

Odpadové hospodárstvo a harmonogram vývozu TKO 2023

30.08.2021

Vážení občania,

naša obec je vstupnou bránou do chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, preto venovať zvyšenú pozornosť nakladaniu s komunálnym odpadom má o to väčší význam.Nikto z nás nepochybuje ,že komunálny odpad vznikajúci v našich domácnostiach má vplyv na životné prostredie ktoré obývame. V hierarchii odpadového hospodárstva predchádzanie tvorby odpadu predstavuje  najvyšší cieľ.Ak už odpad vytvoríme ,mali by sme ho maximálne vytriediť na zložky odpadu, ktoré sa následne zbierajú.

Prečo je to dôležité:

 a)Chránime takto svoje okolie(životné prostredie=pôda,voda,vzduch) od znečistenia nebezpečnými látkami vznikajúcimi rozkladom týchto odpadov,   b)Opätovným spracovaním vytriedenej zložky odpadu chránime prírodné zdroje, ktoré nie je potrebné znovu vyťažiť a spracovať,                             c)V konečnom dôsledku šetríme peniaze potrebné vynaložiť nielen na likvidáciu samotného odpadu ale aj na nápravu nášho podlomeného zdravia .                                                                                                                                                                

Nádoby na odpad | Samolepka - komunálny odpad | MEVA-SK - kontajnery,  skladovanie, vybavenie obcíNakladanie s tuhym komunálnym odpadom(TKO)

Nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na území obce Remetské Hámre upravuje VZN č.1/2021 ,ktoré nadobudlo účinnosť dňom 12.7.2021.

Pôvodca komunálneho odpadu je povinný uložiť ním vytvorený komunálny odpad len do zberných nádob určených obcou .Sú to plastové vrecia s logom Fúra alebo štandardizované zberné nádoby v objeme 110 ,120,240,1100 litrov. Veľkoobjemové kontajnery na drobný stavebný odpad do 1m3 na fyzickú osobu a objemný odpad z domácnosti sú k dispozícií 2x ročne, v termíne ustanovenom obcou. Občania o pristavení kontajnera a čase odovzdania odpadu sú informovaní  spôsobom v obci obvyklým. 

Fyzické osoby -nepodnikatelia : v obci pre občanov,chatárov a chalupárov nie je zavedený množstvový zber TKO ,sadzba dane za kalendárny rok 2023 je 12,-eur na osobu a rok , frekvencia vývozu odpadu je raz za dva týždne ,riadi sa harmonogramom vývozu pre aktuálne obdobie ,ktorý obdrží každa domácnosť cestou obce na začiatku kalendárneho roka,  zmluvný vývozca TKO je spoločnosť Fúra, s.r.o .

Formulár žiadosti o úľavu na TKO

Podnikatelia- fyzické a právnicke osoby : pre podnikateľské subjekty je zavedený množstvový zber TKO a platí sa za skutočné vyprodukované množstvo odpadu,frekvencia vývozu je raz za dva týždne, na výber sú 4 druhy odpadových nádob (110 l , 120l , 240 l , 1100 l ), harmonogram vývozu TKO je totožný s harmonogramom vývozu pre domácnosti.

Spôsob triedeného zberu tuhých komunálnych odpadov

Triedený zber komunálnych odpadov v obci je organizovaný cestou zmluvného vývozcu Fúra, s.r.o .V obci sa separuje papier a VKM(kompozitné obaly=tetrapak) sklo,zmiešane plasty a PET fľaše , nebezpečný odpad, elektroodpad a kovové obaly.Pre tento účel sú domácnosti vybavené farebnými plastovými vreciami. Frekvencia vývozu vytriedených odpadov je súčasťou harmonogramu vývozu TKO pre príslušný kalendárny rok.

Vrecia na odpad | Pozri skvelé ceny a produkty na kanpotreby.skHarmonogram vývozu TKO na rok 2023

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

a) Jedlé oleje a tuky z domácnosti(kat.č. odpadu 20 01 25)

Tento druh odpadu je občan(pôvodca odpadu) povinný zhromažďiť do priesvitných PET fliaš, ktoré sa dajú bezpečne uzatvoriť a tie potom odnesie na zberné miesto ktorým je sídlo Obecného úradu.Patria sem použité alebo prestárle potravinárske oleje a tuky .Obec tento priebežne zozberaný odpad likviduje podľa potreby cestou zmluvného vývozcu odpadu Fúra, s.r.o. Menšie množstvo použitých olejov a tukov je možné tiež použiť v procese kompostovania. Tu je dôležité ,aby olej bol zmiešaný s prírodným sorbentom (napr. slama, piliny) a mohol doň nasiaknuť a neprenikol do  pôdy alebo vodného zdroja ,prípadne sa tak nestal potravou pre hlodavce.    

                                     Prečo teda separovať tento druh odpadu ?    Vedeli ste, že použitý olej z domácnosti môžete recyklovať? | Nový Čas

  1.Ochrana pôdy a vody.Možno ani neviete, že jeden liter prepáleného jedlého oleja dokáže kontaminovať až 1 milión litrov vody.V prípade benzínu a nafty je to ešte horšie, tu dokáže liter kontaminovať neuveriteľných 5 miliónov litrov vody. 

    2. Zanáša(zapcháva) kanalizačné potrubie tým,že vytvára na stenách potrubia olejový film na ktorý sa nalepia nečistoty,ktoré potrubím kanalizácie prechádzajú a takto znížujú alebo celkom zastavia jej priechodnosť. 

    3. Šetrenie zdrojmi.Uvádzame niekoľko príkladov.Zozbieraný použitý jedlý olej sa môže použiť ako aditívum do nafty, pretože z 1 l oleja sa vyrobí 0,9 l biopalivovej zložky.Ďalšie využitie je na výrobu elektrickej energie a tepla, v chemickom a gumárenskom priemysle, dokonca má využitie  aj v kozmetickom priemysle .

    4.Zdravotné hľadisko. Prepálený jedlý olej alebo tuk sa nesmie pridávať do krmiva zvieratám ,pretože sú pre ne ťažko stráviteľné a spôsobujú im žaludočné problémy.Naviac škodlivé látky z nich sa usadzujú v telách zvierať.Pri konzumácií mäsa alebo výrobkov z týchto zvierat tieto látky prechádzajú do tela človeka a spôsobujú rôzne zdravotné ťažkosti.

b) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad(tzv.zelený odpad) a kuchynský odpad(kat.číslo odpadu 20 02 01 a 20 01 08)

Tieto druhy odpadu majú povinnosť vlastníci rodinných domov,obytných domov,chalúp,chát , záhrad ap. kompostovať. Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný odpad v akomkoľvek množstve do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

Kompost Záhrada Odpad - Fotografia zdarma na Pixabay

Upozorňujeme občanov,chatárov,chalupárov, návštevníkov a podnikateľské subjekty ,že v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a platného všeobecne záväzného nariadenia obce sú všetci povinní rešpektovať pravidlá a zapojiť sa do systému zberu a triedenia komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce Remetské Hámre.V prípade potreby, doplňujúce informácie získate na Obecnom úrade.

 

 

Súvisiace články