erb obce

Obec Remetské Hámre

Návrhy rozpočtu obce 2023-2025 a VZN o príspevku za školné a stravu dieťaťa v materskej škole

01.12.2022

Návrh rozpočtu obce Remetské Hámre na roky 2023-2025

Návrh VZN č.2/2022 o príspevku za pobyt a na čiastočnú úhradu nákladov školského stravovania dieťaťa v materskej škole