erb obce

Obec Remetské Hámre

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

01.01.2021

Povinnosť podať daňové priznanie  k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2021:

 v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú to všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla táto daňová povinnosť

Daňove priznanie podáva:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2020 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísana v Katastri nehnuteľností k 1.1.2021
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2020
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodutie v roku 2020
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2020 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti

zároveň

žiadame občanov, aby v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia podali na OcÚ žiadosť v prípade, že si chcú uplatniť úľavu z poplatku za komunálny odpad.  Žiadosť o úľavu nájdete v sekcii odpadové hospodárstvo.