erb obce

Obec Remetské Hámre

Úprava vzdušného NN vedenia

26.10.2023

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, as pripravuje realizáciu stavby "Remetské Hámre -NN DP z TS2 TS3 TS10". Predmetom tejto projektovej dokumentácie je úprava vedenia NN na betónových podperných bodoch. Celá stavba sa realizuje na náklady VSD, as . Celkovú situáciu nájdete vo výkresoch:

Výkres_c1-ORS

Výkres_c2-ORS

Predpokladaný termín realizácie stavby je 2. štvrťrok 2024.